Verkoopsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar op bovenstaand adres, netto, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke van schriftelijke betwisting aangetekend, binnen de acht dagen na verzending van de factuur.

Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement waar de onderneming zich bevindt bevoegd. Enkel de Belgische Wet is van toepassing.

Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn berekend tegen de wettelijke intrestvoet geldend in België vermeerderd met vier punten. Behoudens bewezen overmacht zal bij laattijdige betaling het factuurbedrag bovendien worden vermeerderd met 15% met een minimum van 65 € als schadevergoeding voor extra administratie-en recuperatiekosten.

Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopovereenkomst voortvloeien blijven de geleverde goederen uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze teruggevorderd worden.